DB (A) là đơn vị đo âm thah được sử dụng để đo tiếng ồn môi trường. Đây là một decibel trọng số A là đơn vị đo mức áp…

Lửa nóng, băng lạnh. Nhưng chính xác thì nhiệt và lạnh là gì? Nước đá biến thành hơi nước như thế nào và với đơn vị đo nhiệt độ là …Bài viết này chúng tôi sẽ…